Jeżeli jesteś zalogowany na poczta.rubikon.pl i podczas tworzenia wiadomości nie wyświetla się  edytor wiadomości z takimi funkcjami jak pogrubienie, podkreślenie tekstu itp., to należy przejść do "Ustawienia", dalej wybrać "Tworzenie wiadomości" i w opcji "Twórz wiadomość HTML" wybieramy opcję "zawsze". Aby zapisać zmiany naciskamy przycisk „Zapisz”.